ผู้ช่วยวิทยากรการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมชีววิทยาแบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
ได้รับจาก : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 27 กันยายน 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :