รางวัลการแข่งขันคัลเลอร์การ์ด
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
ได้รับจาก : สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
ระดับ : นานาชาติ
ได้รับเมื่อ : 17 ธันวาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :