เป็นพิธีกรกิจกรรมวิ่ง “เมืองงั่ว FUN FILLED ครั้งที่ 2”
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
ได้รับจาก : อำเภอนาน้อย
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :