รางวัลชมเชย การประกวดคลิปวิดีโอสื่อการสอนและเทคนิคการสอนตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล
ได้รับจาก : โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :