เข้าร่วมโครงการลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ (สร้างฝายชะลอน้ำ)
ชื่อ - สกุล : นายณัฐวิทย์ วงค์เวียน
ได้รับจาก : กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 7 สิงหาคม 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :