ผลงานนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice "INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020
ชื่อ - สกุล : น.ส.อริศรา สะสม
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 19 กันยายน 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :