รูปแบบการบริหารจัดการขยะตามบริบทของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ S.W.Model(The model of waste management in the context of the participatory school using S.W.Model )ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 MCU Nan Congress IIII
ชื่อ - สกุล : น.ส.อริศรา สะสม
ได้รับจาก : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ
ระดับ : นานาชาติ
ได้รับเมื่อ : 9 กันยายน 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :