รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563
ชื่อ - สกุล : น.ส.อริศรา สะสม
ได้รับจาก : จากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 9 มีนาคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :