ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 ระดับประเทศ
ชื่อ - สกุล : น.ส.อริศรา สะสม
ได้รับจาก : คุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 16 มกราคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :