กรรมการตัดสิน การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
ชื่อ - สกุล : นางนฤมล นิ่มพยา
ได้รับจาก : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 30 มีนาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :