คณะกรรมการตัดสินโครงงานประเภทสร้างทฤษฎี ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแช่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ชื่อ - สกุล : นางนฤมล นิ่มพยา
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :