ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมค่ายบูรณาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งเแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ระดับชัน ม.5
ชื่อ - สกุล : นางนฤมล นิ่มพยา
ได้รับจาก : เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :