ครูผู้สอนดีเด่น Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :