เป็นครูผู้ตรวจข้อสอบโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รูปแบบข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2565
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชลดา นันทะน้อย
ได้รับจาก : สทศ.
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :