ครูผู้ฝึกสอนหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น รางวัลชนะเลิศ
ชื่อ - สกุล : นางจารุณี นันศิริ
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :