รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
ชื่อ - สกุล : นางจารุณี นันศิริ
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :