การอบรม กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองในรูปแบบออนไลน์ “การทำงานเป็นทีม (Teamwork)”
ชื่อ - สกุล : น.ส.กัลยาวรรณ มีแสง
ได้รับจาก : SMART IDEA ACADEMY
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 17 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :