ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยราชภันครสวรรค์
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 5 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :