ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิตมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 6 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :