รองเลิศการแข่งขันประกวดพวงมาลัยวันแม่รีไซเคิล ปี 65
ชื่อ - สกุล : นางชนิดา สวนสาร
ได้รับจาก : ห้างบิกซี น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 12 กรกฎาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :