รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดห้องเรียนสีขาว
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
ได้รับจาก : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 9 ธันวาคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :