รางวัลออกแบบกิจกรรมเชิงบูรณาการ S-T-E-A-M ดีเด่น การนำเสนอผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนแบบนำเสนอด้วยโปสเตอร์
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 23 ตุลาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :