เป็นครูต้นแบบที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ ๙”
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยและบริษัท ดาว ประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :