การอบรมเชิงปฏฺิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training
ชื่อ - สกุล : นางจารี ใจสุขสันต์
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :