วิทยากรสาขาเคมี แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน (เครือข่ายรร.มหิดลวิทยานุสรณ์) เนื้อหาเคมีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมกับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 28 ตุลาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :