วิทยากรสาขาเคมี แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน (เครือข่ายรร.มหิดลวิทยานุสรณ์) เนื้อหาเคมีภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : โรงเรียนมหิดลวิทยนนุสรณ์ร่วมกับโรงเรีียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 18 มิถุนายน 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :