ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนพัฒนาสื่อนวัตกรรม จำนวน 35,000 บาทแล้วนำสื่อนวัตกรรมไปนำเสนอสื่อการสอน Web Application เรื่อง Carbon footprint เพื่อเป็นสื่อต้นแบบให้กับครูทั่วประเทศ นำเสนอแบบ Online และ Onsite
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :