ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 30 มิถุนายน 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :