เป็นผู้ควบคุมทีม การแข่งขัน E-Sport
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 18 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :