ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา ท.ม.
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
ได้รับจาก : พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 4 มกราคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :