รางวัลครูต้นแบบเพาะพันธุ์ปัญญา
ชื่อ - สกุล : นางดาราลักษณ์ อินปา
ได้รับจาก : โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :