วิทยากรการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการหลักสูตรชีววิทยาเพิ่มเติม ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
ได้รับจาก : ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค.ภาคเหนือ ร่วมกับ องค์การค้า สกสค. และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 6 พฤษภาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :