วิทยากรการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
ได้รับจาก : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 30 มิถุนายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :