รางวัลชมเชยครูผู้สอนโครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย
ชื่อ - สกุล : น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย
ได้รับจาก : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 25 มิถุนายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :