ครูต้นแบบดีเด่นสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
ชื่อ - สกุล : น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย
ได้รับจาก : โรงเรียนนาน้อย
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :