ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันตอนปัญหาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ - สกุล : น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย
ได้รับจาก : อบจ.น่าน ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 กันยายน 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :