ครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ รางวัล เหรียญทอง อันดับ 1
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 31 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :