กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3
ชื่อ - สกุล : นางนัททิดา ระลึก
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 4 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :