ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวด Best Practice ประเภทครูผู้สอน
ชื่อ - สกุล : นางนัททิดา ระลึก
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :