คณะทำงานการแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ(นักเรียน) "เด็กดี 4.0"
ชื่อ - สกุล : นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชย
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 22 กรกฎาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :