เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำข้อมูล ScQA
ชื่อ - สกุล : นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชย
ได้รับจาก : โรงเรียนน่านนคร
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 26 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :