คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการนาน มีบุ๊คส
ชื่อ - สกุล : นางปียมาศ พาใจธรรม
ได้รับจาก : บริษัทนานมีบุ๊ค
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 31 มกราคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :