ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขตน่าน 1 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่อ - สกุล : น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 21 ธันวาคม 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :