ผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 11) ปีการศึกษา 2566
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 31 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :