ครูดีศรี สพม. น่าน ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 16 มกราคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :