เกียรติบัตร "ฅุรุชนคนดี"
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์
ได้รับจาก : มูลนิธิครูของแผ่นดิน
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 9 พฤษภาคม 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :