รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 1 กันยายน 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :