รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
ได้รับจาก : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 30 มิถุนายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :