รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS ) ครั้งที่ ๑๐
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 7 เมษายน 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :