รางวัลเหรียญทอง เหรียญทอง(OBEC AWARDS)ระดับภาคชาติ (ลำดับที่ 3) ผลการประกวดรางวัลหน่วยงาน หรือผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC AWARD) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ได้รับจาก : สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 11 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :